Adatkezelési Tájékoztató

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2018.05.24

Tisztelt Felhasználó!

Jelen dokumentum (továbbiakban “Adatkezelési Tájékoztató”) ismerteti, hogy Társaságunk hogyan használja fel az Önre vonatkozó, illetve Öntől kapott és gyűjtött adatokat. Ha kérdése van az Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, illetve bármilyen problémája, panasza van személyes adatainak Társaságunk általi kezelésével kapcsolatosan, kérjük, forduljon Társaságunkhoz az alábbi elérhetőségeken keresztül.

1. Adabkezelő

Neve: Inter Opis Szolgáltató Kft.
Irodánk címe: 1171 Budapest, Berky Lili u. 58. II. emelet
Telefonszám: 06-1-787-1264
Weboldal: www.interopis.hu
Adatkezelő képviselője: Walter András ügyvezető
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@interopis.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

2. Adatkezelés célja

2.1 Szolgáltatás(ok) nyújtása a természetes személyek számára és ennek keretében:

 • Az Ön, mint Megbízó azonosítása, a többi ügyféltől, Megbízótól való megkülönböztetése
 • A megbízáshoz kapcsolódóan az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes, és a megbízás tárgyához szorosan kapcsolódó különleges személyes adatok feldolgozása, kezelése, továbbítása a megbízás teljesítése érdekében
 • Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése
 • A megbízáshoz kapcsolódó üzenet(ek) küldése

Adatkezelés jogalapja: megbízási szerződés

Adatokat Ön, a Megbízó bocsátja rendelkezésünkre, azok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Társaságunk nem tudja teljesíteni a megbízást.
A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Születési hely, idő
 • Állandó lakcím
 • Tartózkodási hely
 • Elérhetőség, e-mail cím, telefonszám
 • Személyi igazolvány szám
 • Adóazonosító jel
 • Pénzügyi jellegű személyes adatok, bankszámla adatok
 • Foglalkozás
 • Hobby, szabadidős tevékenység, sport
 • Iskolai végzettség
 • Átadott egészségügyi iratokban szereplő különleges személyes adatok (egészségügyi adatok, biometrikus személyes adatok, melyek kezeléséhez Ön kifejezetten hozzájárul)
 • Költségigazolások (számlák, nyugták, bizonylatok)
 • Érintett ingatlanok alapadatai
 • Hozzátartozók alapadatai

2.2 Szolgáltatás(ok) nyújtása a jogi személyek számára és ennek keretében:

 • A Megbízó azonosítása, a többi ügyféltől, Megbízótól való megkülönböztetése
 • Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése
 • A megbízáshoz kapcsolódó üzenet(ek) küldése

Adatkezelés jogalapja: megbízási szerződés, Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.
A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Székhely, telephely
 • E-mail cím
 • Telefonszáma
 • Egyedi azonosító (cégjegyzékszám, adószám)

2.3 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása:

Adatkezelés jogalapja: Torvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Állandó lakcím
 • E-mail cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)
 • Egyedi azonosító

3. Gyermekek

A megbízás nem jöhet létre 16 év alatti személyekkel, ilyen esetekben törvényes képviselőjük jár el nevükben és helyettük. Kérjük, hogy 16 év alatti személyek törvényes képviselő engedélye nélkül ne adjanak meg személyes adatokat társaságunk számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be a törvényes képviselő engedélye nélkül, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

4. Az adatkezelés időtartama

 • Törvényi megfelelés esetén: a számviteli törvényben meghatározott tárolási idő
 • Szerződés esetén: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8 év elteltével
 • Hozzájárulás esetén: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 • Jogos érdek esetén: az érintett tiltakozásáig

5. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Társaságunk az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái:  IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta, internetes fizetési szolgáltató.

6. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat társaságunk kizárólag az 5. pontban megjelölt adatfeldolgozóknak, valamint a megbízási szerződés tárgyát képező szolgáltatás biztosítása érdekében az illetékes hatóságoknak (rendőrség, ügyészség, bíróság, kormányhivatalok, egyéb hatósági szervek), munkáltató, illetve a kárfizetésre köteles személynek, mögöttes helytállásra köteles biztosító társaságnak adja át. Társaságunk kijelenti, hogy a szükséges adatok továbbításának hiányában a szerződésben vállalt megbízást teljesíteni nem tudja, egyúttal kijelenti, hogy fentiek kivételével harmadik félnek a személyes és különleges személyes adatokat nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

7. Az érintettek jogai

Ön az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatás a személyes adatai kezeléséről (tájékoztatáshoz való jog),
 • kérheti, hogy a személyes adataihoz kezelésének folyamatban létéről visszajelzést, tájékoztatást kapjon, azokhoz hozzáférést kérjen (hozzáféréshez való jog),
 • kérheti adatainak helyesbítését (helyesbítéshez való jog),
 • kérheti az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog),
 • kérheti személyes adatainak törlését (törléshez való jog), kivéve, ha az adatok kezelését jogszabály írja elő, illetve ha az adatok kezelésének egyéb más jogalapja vagy jogszabályban meghatározott célja van,
 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli,
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról.

Ön a fenti jogaival bármikor élhet. Társaságunk a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről Önt írásban tájékoztatja.

7.1 Tájékoztatás megtagadása

Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy Társaságunk, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy Ön rendelkezik a kért információkkal, Társaságunk elutasítja a tájékoztatási kérelmet. Ha a kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaságunk megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él Ön ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

7.2 Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszüntetjük az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesítjük mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Ön adatait.
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért Társaságunk az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben ÖN társaságunk által meghozott döntéssel nem ért egyet, bírósághoz fordulhat.

8. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Társaságunk az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

9. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat Társaságunk az Információs Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.
Társaságunk gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében Társaságunk megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Társaságunk ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön adatainak védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Társaságunk a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti Önt.
Társaságunk, amennyiben az Ön adatainak továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről.
Társaságunk a harmadik személyek által megvalósított adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.
Társaságunk megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Ön adatai a megsemmisülés vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

10. Analitikai Szolgáltatások

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a  Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google oldalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

11. Sütikre vonatkozó tájékoztató

A weboldal működéséhez szükség lehet cookie-k alkalmazására. Amennyiben a weboldal meglátogatása során a Felhasználó hozzájárul a sütik kezeléséhez, egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó számítógépén. A cookie-k segítségével a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. A Társaság ezek alapján a Felhasználó Weblap használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkafolyamat során megadott adatokat. A cookie-k használatát a Felhasználó a Weblapon megjelenő felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá. Beállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze amennyiben a rendszer cookie-t küld. Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem működnek megfelelően cookie-k nélkül.
A weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

12. Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Budapest, 2018. május 23.